regi Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
31
Dec
    Kedves Barátaink
Kedves Barátaink !

Megjelent a Kormány 426/2012. (XII. 29.) számú rendelete. Nem szeretnénk most hosszú rendeletértelmezésbe fogni, de hogy nyugodt legyen a szilveszteretek és az újévkezdésetek, ezért írunk, hogy akik a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet szerint korábban is jogosultak voltak az ellátásra, azok a 426/2012. (XII. 29.) számú Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak az ellátásra.
A rendelettel kapcsolatban felmerülő további kérdéseket majd megbeszéljük az új évben, de fontos kiemelni,
Legjobb tudásunk és értelmezésünk szerint:
hogy az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak vagytok az ellátásra.

"" c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. "" 
                         (a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
                          b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
                             jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
)

Mindenkinek hálás köszönettel tartozunk, akik ebben segítségünkre voltak!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Jószerencsét!
 
 
 
29
Dec
    A 23/1991 módosítása
A Kormány 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/F. § (1) A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek
egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,
a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és
d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására
tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl járadékra jogosult az a személy is, aki
a) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
b) a bányászati szolgálata során, vagy azt követõen, de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os
mértékû egészségkárosodást szenvedett,
c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
(a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.”
2. § (1) Az R. 5/G. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátásnak a járadék
megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de 2013. január 1-jétõl nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj
legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt
összegénél.”
(2) Az R. 5/G. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadék havi összege – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –
megegyezik a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának
a) – amennyiben az Mmtv. 19. §-a, vagy 33. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt:
felülvizsgálat) elvégezték – a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó összegével,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – az ellátás megszüntetését megelõzõ hónapra járó összegével.
Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadékra a (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatók.”
(3) Az R. 5/G. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A járadékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint,
azzal megegyezõ mértékben emelni kell. Az (1) bekezdésben meghatározott korlát összege a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ mértékben emelkedik.”
3. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A járadék iránti kérelmet – a (2) bekezdéstõl eltérõen – az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy
a) – amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték – a felülvizsgálat során hozott döntés jogerõre emelkedésétõl számított
24 hónapon belül,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – korlátozás nélkül
nyújthatja be. Az a) pont szerinti határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kérelemhez csatolni kell a 6. § (1) bekezdése
szerinti igazolást – kivéve, ha a 2011. december 31-én folyósított rokkantsági nyugdíjat rokkantsági
nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg –, valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló
dokumentumokat.”
4. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A járadék iránti eljárásban az ügyintézési határidõ 17 munkanap.”
5. § Az R. 5/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/I. § (1) A járadék – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.
(2) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy esetén a járadék a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
megszüntetésének napját követõ naptól esedékes. Az 5/H. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén, a
felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának idõpontjára visszamenõleg a járadék és a felülvizsgálat során
hozott döntés alapján folyósított megváltozott munkaképességû személyek ellátása összege különbözetének
kifizetésérõl a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.
(3) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti esetben a rehabilitációs szakigazgatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatóság
megkeresésére tájékoztatást ad a felülvizsgálat során hozott döntésérõl, annak végrehajtásáról, jogerõre
emelkedésérõl, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása összegérõl, valamint az ellátás
megszüntetésérõl.”
6. § Az R. 5/J. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés,
átmeneti keresetkiegészítés vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása során
felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, komplex minõsítéssel
rendelkezik, annak hatálya alatt az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékét nem kell vizsgálni.”
7. § Az R.
a) 5/N. § (4) bekezdésében az „5/H. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5/H. § (2) és (3a) bekezdésében”
szöveg,
b) 7. § f) pontjában az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény” szövegrész helyébe az „az Mmtv.” szöveg
lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2013. április 1-jén lép hatályba.
 
 
22
Dec
    Új jogszabály, korhatár előtti ellátásokról
38. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

67. § (1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság keresõtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. §
(1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás
alatt korhatár elõtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

(2) Nem kell a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy
fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.”
(2) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, korhatár elõtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személy a Tny.
83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni
a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy korhatár elõtti ellátását,
szolgálati járandóságát, – az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – balettmûvészeti életjáradékát és –
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – átmeneti
bányászjáradékát – ha a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétõl kell
szüneteltetni.”
68. § A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2014. december 31-éig” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „2012. évben” szövegrész helyébe a „2012. január 1-je és 2014. december 31-e
között” szöveg
lép.
69. § Hatályát veszti a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 23. § (2) bekezdése.
70. § Nem lép hatályba a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 64. § (2) bekezdése és 104. § (2) bekezdése.
 
   
19
Dec
    Ellátások emelése 2013. január. 01.

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

 

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 
1.                  § (1) 2013. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
 
62. § (1) bekezdése alapján 5,2 százalékkal kell emelni a 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított
 
 
a)       öregségi nyugdíjat,
b)       rehabilitációs járadékot,
c)        özvegyi nyugdíjat,
d)       szülői nyugdíjat,
e)       árvaellátást,
f)         baleseti hozzátartozói nyugellátást,
g)       mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h)       mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i)         korhatár előtti ellátást, j) szolgálati járandóságot,

k) átmeneti bányászjáradékot, l) balettművészeti életjáradékot, m) rokkantsági ellátást, n) rehabilitációs ellátást,

o)    baleseti járadékot,

p) bányászok egészségkárosodási járadékát,

q) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

r) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot, és s) a katona, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást [az a)-s) pont szerinti ellátásoka továbbiakban együtt: ellátás].

(2)    Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2012. december 31-ét követő időponttól

a)       megállapított vagy folyósított sajátjogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -,

b)       megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

(3)    Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több - a (2) bekezdés szerinti - változás következett be.
 
 
03
Jul
    Magas szinten tárgyal és egyeztet a BÉKE

A Bányászok érdekében  Dr Hoppál Péter és a BÉKE  augusztus.31.-én megbeszélésen vett részt Budapesten, melyen jelen volt Soltész Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és több szakértő kollégája.

 
   


15. oldal / 17